Kategoriarkiv: Læserbreve

Plastikgræs

Svar på https://sn.dk/Furesoe/Vild-plan-Hareskov-IF-er-klar-med-visionsoplaeg-for-grusbane/artikel/1427868

Plastikgræs…

Med risiko for at lyde som en sur gammel mand vil jeg påstå at det er et oxymoron.

Men det var svært ikke at få morgenkaffen galt i halsen da denne sure gamle mand læste at en idrætsforening i ramme alvor i 2021 foreslår at man etablerer fodboldbaner med “plastikgræs”…

Og læser man lidt indenad får man oplevelsen af at det da i det mindste ikke er “gummi-infill”, som om det skulle kunne sætte blodtrykket ned. Man kunne få det indtryk at man godt er klar over at det måske er en smule kontroversielt.

Det er mig helt uforståeligt hvordan nogen i ramme alvor i 2021 kan foreslå at man etablerer sportsanlæg i naturen lavet af – plastik.

Jeg tænker at dette “plastikgræs” vil blive slidt af brugen og derved afgive mikroplast til miljøet.

Jeg tænker også at dette slid afstedkommer at “plastikgræsset” en dag skal kasseres og udskiftes med noget andet.

Det virker helt grotesk at nogen i en “vision” i 2021 i ramme alvor kan foreslå tiltag som øger udbredelsen af mikroplast i vores miljø og overlader eventuelle oprydningsudfordringer til senere.

Hvis denne IF har så mange penge til alle disse flotte visioner, måske de også har råd til lidt god gammeldags græs-græs, eller hvad den slags kaldes nu om dage…

Læserbrev: Skræmmebilleder!

Jeg kan forstå at jeg beskyldes for at begå skræmmebilleder. Det vil jeg da ikke lade stå usagt, så jeg benytter lejligheden til at tegne et skræmmebillede!
Udgangspunktet er at man vil anlægge en “kunstgræsbane” i Hareskov. Banen (lad os kalde den det – det har jo intet med græs at gøre) tænkes udført af, som en lokal udtrykker det: “…det mest miljøskadelige materiale… …man vil udlede spildevand … direkte til områdets søer”. Det sidstnævnte er direkte i strid med Miljøstyrelsens anbefalinger.
Det forlyder at kommunens fagfolk vil tage vandprøver for at afdække om der opstår problemer med forurening.
En klage sendt til Natur- og Miljøklagenævnet har for en tid forsinket planerne.
Lad os nu antage at klagen går rent igennem og banen anlægges som planlagt.
Nu kommer skræmmebilledet – svage læsere bør stoppe her 🙂
Lad os så antage at der viser sig at være noget at komme efter – kommunens dygtige fagfolk måler forhøjede værdier af spændende miljøgifte i lokalmiljøet! Hvad sker der så?
Man kan vælge at bagatelisere problematikken. Ikke usandsynligt.
Men, det kan ikke udelukkes at ansvarlige politkere tager affære og enten kræver banen afviklet eller om ikke andet at den reetableres med passende kloakering m.v. eller endda i et bæredygtigt materiale.
Hvem skal betale for det? Og for eventuel oprydning? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig at brugerne vil være alene om at bære den udgift…
Som borgmesteren udtrykker det: …hvis der er den mindste risiko … må vi bygge anlægget på en anden måde.

I “avisen”: DEBAT: Skræmmebilleder – kunstgræsbaner

Balancekatalogspin

Vi er efterhånden vant til at der laves spin om stort set alt. Alt skal fremstilles positivt, eller i hvert fald ikke negativt.

Hvad man i gamle dage kaldte besparelser, kalder man i dag ”effektiviseringer”.

Men ”Balancekatalog”, den er ny.

Der er vist i virkeligheden tale om det vi i gamle dage kaldte ”Sparekatalog”.

Lad mig komme med nogle eksempler.

Forslag 1.5 ”Reduceret prisfremskrivning”. Dette er en vaskeægte besparelse, hvor man skærer i budgettet på forskellige områder. Og forvaltningen forholder sig ikke til hvordan besparelsen udmøntes, det er op til de enkelte institutioner.

Forslag 1.9 er en masse snak jeg ikke helt forstår, men jeg opfatter det som om man vil spare, ved ikke at give private institutioner penge til håndtering af ”besværlige børn”. Hvordan gør man det, hvis pengene skal følge barnet?

Forslag 2.3, øget brugerbetaling, blot nogle eksempler. Man vil pålægge forældre til vuggestuebørn en merudgift på op til kr. 456 om måneden på madordningen. Det er mere end en tyver om dagen. Måske skulle man bare skrotte madordningen?

Diverse opskrivninger af priser på kørsel som kun rammer ældre og svage borgere…

Og endelig er der modeljusteringer, som sjovt nok kun går i retning af besparelser.

Kære forvaltning og jeres arbejdsgivere (politikerne): hvorfor kalder I ikke ting ved deres rette navn ?

Furesø kommunes “balancekatalog”: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=104852

Og så i avisen: http://furesoe.lokalavisen.dk/debat-balancekatalogspin-/20150601/laeserbreve/150539984

Hvorfor, Jane Isdal?

Endelig har BSU-formanden besværet sig til tasterne og man kunne se frem til at få svar på nogle af de mange kritiske spørgsmål angående lukning af Cirklen.
Men nej, udvalgsformanden bruger i stedet lejligheden til at tale ned til forældrene; det vil jeg ikke undlade at kommentere.

Det står efterhånden klart, at udvalgsmedlemmerne befinder sig i en helt anden verden, så jeg skal ikke gøre mig klog på hvad de finder “sjovt”. Der er næppe nogen af de berørte der kan se det sjove i beslutningen…

Udvalgsformanden lader skinne igennem, at de er ansvarlige politikere som ikke har uanede midler til rådighed og at beslutningen derfor er nødvendig.
Det står imidlertid i skærende kontrast til det faktum at man ikke har regnet på de økonomiske konsekvenser.

Læser man informationen fra forvaltningen konstaterer man, at de anbefaler en kapacitetstilpasning på 70 BØRNEHAVEPLADSER. Hvordan flytningen af 20 VUGGESTUEPLADSER passer i den plan har vi stadig ikke fået svar på.

kommunens hjemmeside kan man læse at beslutningen er truffet efter “grundige overvejelser”.

Hvorfor er det så fuldstændig umuligt for formanden at svare på selv de mest basale spørgsmål?

Link til Furesø Avis.

Det er en ommer, Jane Isdal!

Beslutningen om at lukke Cirklen er foretaget uden gode demokratiske principper som debat og partshøring, og i direkte modstrid med Byrådets egne højt besungne principper om åbenhed og borgerinddragelse.

Beslutningen er truffet uden man har sat sig grundigt ind de økonomiske konsekvenser. Udvalgsformanden beroliger i Furesø Avis (6/12 2011) med, at hvis bevillingen på kr. 1,5 mio ikke slår til, “er der jo mulighed for at gå til ØU”.
I direkte modstrid med økonomisk ansvarlighed og igen i mod det siddende Byråds principper – noget der burde høre fortiden til.

Ydermere er der fremkommet oplysninger der indikerer, at man tidligere har regnet på muligheden for at etablere vuggestue i Valhalla (se Bevar Valhalla og Cirklen), men at det ville blive for dyrt!

Jeg vil nu kraftigt opfordre ansvarlige politikere i BSU til at stoppe dette vanvid og forlange omlægningerne i Farum Nord sat i bero, til man som minimum har en realistisk plan og budget for omlægningerne; alt andet er politisk dårligt håndværk!

Og ved samme lejlighed at tage hovederne ud af busken, se de berørte i øjnene og svare på de relevante spørgsmål!

Det eneste der er værre end dårlige beslutninger er dumstædigt at holde fast i dem.

Link til Furesø Avis.

Mangler stadig svar på debat om Cirklen

Fakta:

Politikerne i Furesø har tilsyneladende truffet beslutning om at lukke vuggestuen Cirklen, uden i øvrigt at have sat sig ind i sociale-, pædagogiske- og økonomiske aspekter. Beslutningen træffes i al hast og på et lukket punkt, uden at høre forældrene.
De i debatten fremlagte argumenter for lukningen har været: besparelser, kapacitetstilpasning og “vi foretrækker integrerede institutioner”.
Kapacitetstilpasningen vedrører kun børnehavepladser.
Udvalgsformanden udtaler: “Det kan godt være, at børnene ikke får det bedre i vuggestuen. Men det gør de, når de skal i børnehave”.
Der er tilsyneladende afsat kr 1,5 mio til lukning af Cirklen, oprettelse af ny vuggestue i Valhalla og flytning Specialgruppen til Guldsmeden/Majtræet. Centerchefen udtaler følgende, såfremt beløbet ikke skulle være tilstrækkeligt: “…har vi et problem, og så kan vi måske ikke opfylde alle ønsker”.
Politikerne leger Struds og sender embedsmændene i byen med svar på debatten.

Der er nu en lang række spørgsmål politikerne skylder forældrene/vælgerne svar på:

  • Er det ansvarlig politik at lukke/flytte/sammenlægge institutioner, uden som minimum at have regnet på de økonomiske konsekvenser?
  • Beslutningen er truffet i hast på et lukket møde, uden forudgående debat og uden at høre forældre og personale. Hvordan harmonerer det med Byrådets visioner om åbenhed og borgerinddragelse?
  • Hvis (når) de afsatte kr. 1,5 mio ikke slår til, hvem kan holdes ansvarlig?
  • Hvornår er der truffet beslutning om at vi i Furesø kun vil have store, integrerede institutioner? Er denne beslutning velbegrundet?
  • Formandens bemærkning om at vuggestuebørnene får det bedre når de skal i børnehave, hvordan skal den forstås? Og hvordan vil formanden dokumentere det?
  • Hvorfor vil politikerne ikke svare på de mange relevante spørgsmål? Hvorfor sender politikerne centerchefen i byen?
  • Kender politikerne overhovedet noget til de berørte institutioner?

De nuværende medlemmer af Børne- og Skoleudvalget er:

Jane Isdal (F), formand
Berit Torm (C), næstformand
Per K. Larsen (A)
Heidi Storck (A)
Egil F. Hulgaard (C)
Per Kattrup (O)
Ole F. Holleufer (V)

Referencer:

Forældre i lukket vuggestue mødtes med kommunen

Det er (næppe) økonomi der lukker Cirklen

Fra Furesø Avis:

At bringe lejemålene Sejlgårdspark 81-82 tilbage til oprindelig stand med badeværelser, køkkener, hoveddøre osv, herunder sløjfe legepladsen (fjerne Mettes Himmelbjerg) og etablere 2 nye haver kan sagtens koste mere end kr ½ mio.

I Valhalla skal der etableres særligt legeområde og lukket (indendørs) afsnit oma., så vuggestuebørnene kan få fred til at lege og sove til middag (ja, det gør vuggestuebørn).
Jeg kan være alvorligt bekymret for om det fx. trækker ved gulvet (ja, vuggestuebørn sidder/ligger på gulvet).
Og hvordan sikrer man at der er ro når de skal sove? Vil man forlange at børnehavebørnene holder kæft og sidder stille? (besøg Valhalla og lyt selv).
Det er helt igennem urimeligt og uforståeligt. Kun tåber og ignoranter kan gennemføre noget så idiotisk uden at have tænkt konsekvenserne igennem!

Der er tilsyneladende hverken økonomiske eller pædagogiske argumenter for lukningen af Cirklen. Der synes at være enighed om at vi i Furesø foretrækker integrerede institutioner?!

Det er en katastrofe at vores “folkevalgte” agerer som bedrevidende og uden kontakt med den hverdag de forvalter; det er ren DDR eller Sovjet?
Kan vi ikke få nogle politikere der “mærker efter” før de træffer beslutninger som har store menneskelige konsekvenser for børn, forældre og personale!

Bevar det der virker – bevar Cirklen!

Kommentarer til: Efterlysning: Budget for flytning af Cirklen

Læs: Efterlysning: Budget for flytning af Cirklen

Ang. bevillinger, så er jeg meget enig: at bringe lejemålene Sejlgårdspark 81-82 tilbage til “oprindelig stand” med badeværelser, køkkener, hoveddøre osv, herunder sløjfe legepladsen (fjerne Mettes Himmelbjerg) og etablere 2 nye haver kan sagtens koste mere end kr ½ mio.
I Valhalla skal der etableres særligt legeområde og lukket (indendørs) afsnit oma så vuggestuebørnene kan få fred til at lege og sove til middag (ja, det gør vuggestuebørn).
Og jeg kan være alvorligt bekymret for om det fx. trækker ved gulvet (ja, vuggestuebørn sidder/ligger på gulvet).
Og hvordan sikrer man at der er ro når de skal sove? Vil man forlange at børnehavebørnene holder kæft og sidder stille?
Nej, altså, det er helt igennem urimeligt og uforståeligt. Kun tåber og ignoranter (undskyld sproget) kan gennemføre noget så idiotisk uden at have tænkt konsekvenserne igennem!
Jeg græmmes…

Og jeg ved ikke hvem der er i lommen på hvem…
Der er tilsyneladende hverken økonomiske eller pædagogiske argumenter for lukningen af Cirklen.
Det er en katastrofe at vores “folkevalgte” agerer som bedrevidende og uden kontakt med den hverdag de forvalter; det er ren DDR eller Sovjet…
HJÆLP kan vi ikke snart få nogle politikere der “mærker efter” før de træffer beslutninger som har store menneskelige omkostninger for børn, forældre og personale!
Bevar det der virker – bevar Cirklen!

Områdeledelse er en katastrofe for forældredemokratiet

Der er ingen tvivl om at “områdeledelse” betyder en kraftig reduktion af forældredemokratiet, og for små insitutioner kan det være fatalt.

Tag fx. Cirklen. Her er det (tilsyneladende) områdebestyrelsen der har foreslået at institutionen skal lukkes. Derfor er forældrene i Cirklen pr. definition hørt.

Og da personalet i Cirklen har samme leder som Valhalla, så kan de ikke gøre indsigelser uden at være illoyale overfor deres leder.

Det bringer i praksis forældre og personale i en helt urimelig umenneskelig situation.

Jeg kan kun frygte for konsekvenserne, især for personalet; forældrene har dog i princippet mulighed for at vælge en anden pasningsordning for deres børn.

Men, jeg kan godt se forvaltning og politikere synes det er smart – for det er da uendelig meget nemmere på denne måde…

Bevar Cirklen – luk Valhalla

Ifølge punkt 102 fra referatet fra Børne- og Skoleudvalgsmødet 5/10 2011 kan man erfare, at der forventes en overkapacitet på 125 pladser, og følgende: “Det foreslås, at der reduceres med 70 børnehavepladser i Farum.”

For at imødekomme denne overkapacitet har udvalget besluttet at flytte 20 vuggestuepladser!

Jeg tror det er på tide vi får politiets rusmiddelafdeling til at undersøge hvad der indtages på udvalgsmøderne, for det er da helt uden sammenhæng!

Og det forlyder at politikerne har afsat kr. 1,5 mio til “eventuelle forbedringer og udvidelser af børnehavens fysiske rammer”, penge man ellers kunne få mange varme hænder for.

Sammenholdt med det faktum at Valhalla har til huse i billigt “papbyggeri” med begrænset levetid, virker denne bevilling decideret uansvarlig.

Tillad mig i den forbindelse at foreslå at man afvikler børnehaven Valhalla – det vil give næsten præcis den nødvendige tilpasning af kapaciteten, og man sparer altså kr. 1,5 mio.

Det vil være ansvarlig politik.

Og ved samme lejlighed bevarer man den eneste institution i Furesø Nord som med nogen rimelighed kan siges at ligge i nærheden af nybyggeriet Nord for Slangerupvej.

Bevar det der virker!